Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.centrumopatrznosci.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep.centrumopatrznosci.pl jest prowadzony przez:

Centrum Opatrzności - Wotum Narodu

ul. Miodowa 17/19

00-246 Warszawa

NIP 525-24-23-501
Regon 141390948

3. Adres do korespondencji:

Centrum Opatrzności - Wotum Narodu
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
tel. : +48 22 201 97 12
e-mail:
sklep@centrumopatrznosci.pl

4. Niezbędnym elementem procedury zamowienia produktów w sklepie internetowym jest zapoznanie się z nieniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacja zamówienia.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzenie złożonego zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciagu 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Centrum Opatrzności Bożej. Zamówienia za pobraniem złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności obiektywnie uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Centrum Opatrzności Bożej zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Realizacja zamówienia będzie kontynuowana niezwłocznie po ustaleniu przyczyn jej wstrzymania, o czym Zamawiający zostanie nizwlocznie powiadomiony.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.centrumopatrznosci.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

11.Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Dostawa produktów do Zamawiającego jest odpłatna. Koszt dostawy produktów wskazywane są Zamawiającemu w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przy składaniu zamówienia sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmuje cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

12. Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający ma także możliwość osobistego odbioru zakupionych produktów. W takim przypadku Zamawiający powinien skontaktować się z Centrum Opatrzności Bożej w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru produktów.

13. Płatność za zamówione produkty może być dokonywana w formach płatności możliwych do wyboru w ramach procedury zamówienia.

14. Centrum Opatrzności Bożej wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

15. Centrum Opatrzności Bożej dostarcza Zamawiającemu produkty zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, w stanie pełnym i wolnym od wad. Centrum Opatrzności Bożej jest odpowiedzialne względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedane produkty okażą się mieć wadę fizyczną lub prawną.

III. Procedura rozpatrywania reklamacji

16. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić reklamację produktu niezwłocznie po wykryciu wady.

17. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić reklamację Centrum Opatrzności Bożej pisemnie, w piśmie wysłanym na wskazany wyżej adres Centrum Opatrzności Bożej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@centrumopatrznosci.pl.

18.  Centrum Opatrzności Bożej zastrzega sobie możliwość zlecenia własnemu rzeczoznawcy/ekspertowi sprawdzenia produktu w celu weryfikacji czy wada rzeczywiście ma miejsce.

19. Centrum Opatrzności Bożej ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego najwcześniej jak to jest możliwe, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia wady. Jeżeli ostatni dzień terminu do wykonania przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

20. Centrum Opatrzności Bożej usuwa zgłoszoną wadę niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.

21. Zamawiający odbiera produkt wolny od wad w miejscu wskazanym przez Centrum Opatrzności Bożej.

IV.  Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia do umowy

22. Zamawiający może, w terminie 14 dni, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli ostatni dzień terminu wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin się przedłuża do następnego dnia roboczego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

23.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

V.  Koszty zwrotu produktów w przypadku odstąpienia od umowy  

24.  Zamawiający ma obowiązek zwrócić produkt Centrum Opatrzności Bożej lub przekazać go osobie upoważnionej przez Centrum Opatrzności Bożej do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

25.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

26. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech produktu.

VI. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Organem właściwym w sprawach ochrony praw konsumentów jest:

Miejski Rzecznik Konsumentów

ul. Senatorska 27

00-099 Warszawa

tel. (+48) 22 44 33 444,

fax (+48) 22 44 33 470

http://konsument.um.warszawa.pl/

VII.  Zasady przetwarzania danych osobowych

27. Centrum Opatrzności Bożej jest administratorem danych osobowych Zamawiającego podanych w procedurze zamówienia, dokonującym przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu wykonania umowy zawartej z Zamawiającym oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Centrum Opatrzności Bożej.

28. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia, oraz do wnoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Centrum Opatrzności Bożej.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie